اشپیل (Split Pin – Cotter Pin)

اشپیل ، استاندارد اشپیل و کاربرد اشپیل اشپیل چیست اشپیل  که عبارت برگرفته و در طول زمان تغییر کرده کلمه انگلیسی آن یعنی Split Pin است در دنیا به Cotter Pin  یا Cotter Key  نیز معروف است. همانطور که در شکل می بینید اشپیل نوعی اتصال فلزی است که دارای دو پایه می باشد. شکل […]