پین سر گرد DIN 662

washers and pins توضیحات مشخصات فنی 3D نقشه مهندسی توضیحات خار  واسطه انتقالی است برای گشتاورِ بین میل محور و عضوی که خار روی آن سوار است. خار روی محور و قطعه مورد اتصالمان محکم قرار می گیرد و در داخل شیار های محور که بدون لقی هستند سوار شده و معمولا با لقی ناچیزی کار […]

پین سرتخت DIN 661

BOLTS توضیحات مشخصات فنی 3D نقشه مهندسی توضیحات مشخصات فنی جدول بر اساس DIN 661 : راهنما: d2 – head diameter k – head height l – rivet length d1 – the nominal diameter of the rivet e – Location nominal diameter from the bottom of the head d3 – minimum diameter of the shaft مقیاس ها براساس میلی متر است. […]

پین اشپیل DIN 94

washers and pins توضیحات مشخصات فنی 3D نقشه مهندسی توضیحات خار  واسطه انتقالی است برای گشتاورِ بین میل محور و عضوی که خار روی آن سوار است. خار روی محور و قطعه مورد اتصالمان محکم قرار می گیرد و در داخل شیار های محور که بدون لقی هستند سوار شده و معمولا با لقی ناچیزی کار […]

پین سرگرد DIN 660

washers and pins توضیحات مشخصات فنی 3D نقشه مهندسی توضیحات خار  واسطه انتقالی است برای گشتاورِ بین میل محور و عضوی که خار روی آن سوار است. خار روی محور و قطعه مورد اتصالمان محکم قرار می گیرد و در داخل شیار های محور که بدون لقی هستند سوار شده و معمولا با لقی ناچیزی کار […]