پیچ گاردریل

پیچ گاردریل گاردریل یکی از مهم ترین بخش ساخت و ساز جاده هاست و قطعا گراد ریل های زیادی را در بزرگراه ها و جاده های بین شهری دیده‌اید و باید گفت که گاردریل ها بخش مهمی از امکانات ایمنی جاده ها هستند و از بسیاری از اتفاقات جلوگیری می‌کنند. اما در اینجا بحث ما […]